Lista publikacji

Książki/Books:

Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.

Rec. Ewa Hyży, In the Colours of the Rainbow, Władza Sądzenia 4 (2018), 117-119.

Rec. Michał Bomastyk, Niebinarna utopia w „uporządkowanej” rzeczywistości – Renaty Ziemińskiej wielowarstwowe pojęcie płci, „Er(r)go. Teoria-Literatura-Kultura”, 41 (2/2020), s.193-201  https://doi.org/10.31261/errgo.7565

The History of Skepticism. In Search of Consistency, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2017.

Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności. Seria Monografie FNP. Toruń: UMK, 2013.

Rec. Sylwia Wilczewska, O sceptycyzmie bez sceptycyzmu „Przegląd Filozoficzny” 24 (2015), s. 273-6.

Rec. Marek Lechniak, Sceptycyzm wiecznie żywy, „Forum Akademickie”, 12 (2013).

Przewodnik po epistemologii, red. Kraków: WAM 2013.

(z Ireneuszem Ziemińskim, red.) Byt i sens.  Szczecin: WNUS 2005.

Rec. Józef Bremer, Sein und Sinn: Berichte von der VII. Polnischen Philosophischen Tagung, Rec. z: R.I. Ziemińscy (red.) Byt i sens, „Forum Philosophicum“ t.11, 2006, s.283-6.

Eksternalizm we współczesnej epistemologii. Szczecin: WNUS, 2002.

Rec. Jacek J. Jadacki, Uzasadnianie i wiedza. Rec. z: R. Ziemińska, Eksternalizm we współczesnej epistemologii, „Kwartalnik Filozoficzny”, 2004, t. 32, z.1, s.137-146.

Epistemologia Rodericka M. Chisholma. Bydgoszcz: WSP, 1998.

(przekład) Roderick M. Chisholm. Teoria poznania. Przeł. Renata Ziemińska, Instytut Wydawniczy Daimonion. Lublin 1994.

Rec..Józef Dębowski, Rodericka M.Chisholma Theory of Knowledge nareszcie po polsku „Edukacja Filozoficzna 1994 vol.18,s.284-9.

Artykuły:

2021

Toward a Nonbinary model of Gender/Sex Traits, „Hypatia. A Journal of Feminist Philosophy” 2021

Intersex newborns and people with nonbinary gender identity – the beginning of legal recognition, „Studia Iuridica” 2021 nr 1.

Masculinity as an identity and as a cluster of traits „Society Register” 2021/ 5(1), 147-158 https://doi.org/10.14746/sr.2021.5.1.08

2020

The Epistemic Injustice Expressed in ‚Normalizing’ Surgery on Children with Intersex Traits, „Diametros” 17 (2020), 66: 52–65
doi: 10.33392/diam.1478

Samświadomość i sceptycyzm, „Przegląd Filozoficzny”. Nowa Seria, 2/2020, s. 91-102. DOI: 10.24425/pfns.2020.133139

Argumentative Strategies of Pyrrhonian and Academic Skeptics (p. 38-48) in: Arenson, K. (Ed.). (2020). The Routledge Handbook of Hellenistic Philosophy. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351168120.

Teoria feministyczna a niebinarne pojęcie płci, Avant, 2020, wol. XI, nr 3, doi: 10.26913/avant.2020.03.11

2018

Neuronalne korelaty tożsamości płciowej w: Filozof w krainie umysłów. Profesorowi Andrzejowi Klawiterowi w darze (red. G. Króliczak et al.). Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. Poznań 2018, s.87-98.

Beyond Dimorphism: Intersex Persons and the Continuum of Sex Characteristics, International Journal of Gender and Women’s Studies, vol. 6 (2018), no. 1, 176-184.

Skepticism and Atheism. Three Types of Relationship in: D. Kubok ed. Thinking Critically: What Does It Mean? The Tradition of Philosophical Criticism and Its Forms in the European History of Ideas. Berlin: De Gruyter 2018, 237-250.

Feminizm a religia, Nowa Orgia Myśli 2018.

Feminizm a religia

2017

Mózgi kobiet i mężczyzn. Nowsze dane i ich znaczenie dla gender studies w: E. Hyży red. Feministyczne konteksty. Multidyscyplinarnie. Toruń: Adam Marszałek 2017, s. 9-22.

Osoby interpłciowe: praktyki medyczne, ruch społeczny i problem trzeciej kategorii płciowej, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 2017, 18 (2): 15-32. OsobyInterpłciowe

2016

Izydory Dąmbskiej badania nad sceptycyzmem w: Anna Brożek, Alicja Chybińska, Mariusz Grygianiec & Marcin Tkaczyk red., Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 520-530.

Ajdukiewicz on Skepticism, „Studies in East European Thought” 2016, vol. 68, 51-62 Springer A15 AjdukiewiczOnSkepticism

„American Pragmatists’ Response to Skepticism”, „Poznan Studies in the Philosophy of Science and the Humanities” 2016, vol 107,144-153. Brill

„Sceptycyzm” w: J. Hołówka, B. Dziobkowski red. „Panorama współczesnej filozofii”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, 56-74.

Maria Ossowska. Wątki feministyczne w korespondencji prywatnej i w badaniach nad moralnością w: U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, red., „Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX – XXI w.)” t.1, Warszawa 2016, s. 345-359.

2015

„Carneades’s Approval as a Weak Assertion. Non-Dialectical Interpretation of Academic Skepticism”, „The European Legacy” vol. 20, issue 6, 2015, 591-602. Routledge Scopus Carneades

„Płynność płci biologicznej i performatywność płci kulturowej”, „Kultura i Edukacja” 2015 nr 3 (109), 245-253.DOI: 10.15804/kie.2015.03.14.

„Moralne argumenty za wegetarianizmem”, „Przegląd Filozoficzny” Nowa Seria  2 (2015), s.191-203.  ZieminskaWegetarianizm

„Historia epistemologii” w: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Epistemologia, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s.19-34.

„Sceptycyzm” w: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Epistemologia, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 309-324.

2014

„Pragmatyczna niespójność sceptycyzmu Sekstusa Empiryka”, „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. 9, fasc. 4 (2014), 109-123.

„Marginesy seksualności i potrzeba nowej etyki”. Rec. z: Jacek Kochanowski, Socjologia seksualnosci. Marginesy. „Studia Socjologiczne”, 3 (2014), 297-303.

„Kontekstualizm jako strategia antysceptyczna”. Księga Pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin, red. Anna Brożek, Jacek Jadacki, Lublin 2014, 295-307.

2013

Rec. z: Aranyosi, István. The Peripheral Mind: Philosophy of Mind and the Peripheral Nervous System. Philosophy of Mind. Oxford; New York: Oxford University Press, 2013 „Forum Philosophicum” 18, 2013, no. 2, 263-269.

Dwa pojęcia świadomości i podmiotu „Ethos” 101 (2013), 81-91.

„Pragmatic Inconsistency of Sextan Skepticism”, Polish Journal of Philosophy 2013 vol. VII, no. 1, 71-86. DOI: 10.5840/pjphil20082219

„Ajdukiewicza eksternalistyczna odpowiedź na sceptycyzm, Przegląd Filozoficzny 2013 nr 4, 399-411.

„Dwie koncepcje prawdy i dwie wizje świata”, Roczniki Filozoficzne, 61 (2013), 3, 29-41. ZieminskaDwieKoncepcjePrawdy

„Emancypacja czy troska? Feminizm kulturowy kontra liberalny” in: A. Wachowiak, I. Skórzyńska (red.), Co Betty Friedan dziś mówi kobietom? Szkice, eseje i komentarze z kręgu gender studies, Wydawnictwo TWP Pedagogium, Szczecin 2013, 55-64.

“Historia sceptycyzmu i sceptycyzm współczesny” [History of skepticism and contemporary skepticism]. in: R. Ziemińska ed. Przewodnik po epistemologii, Kraków: WAM 2013.

2012

„Znaczenie rozprawy K. Twardowskiego O tak zwanych prawdach względnych” [Significance of K. Twardowski’s dissertation About so-called relative truths]. Ruch Filozoficzny 2012 no. 1, 7-16.

“Sextan Skepticism and Self-Refutation”, Polish Journal of Philosophy Vol. VI, No. 1 (2012), 89-99.

“Samoświadomość i samowiedza” [Self-consciousness and self-knowledge]. in: M. Miłkowski, R. Poczobut ed. Przewodnik po filozofii umysłu. WAM Kraków 2012, 395-426.

“Scepticism and Religious Belief. The Case of Sextus Empiricus” in: D. Łukasiewicz, R. Pouivet (ed.), The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology, Frankfurt: Ontos Verlag 2012, 149-160.

2011

„Problem prawdy w filozofii języka” [Problem of truth in philosophy of language]. in: A. Maryniarczyk, Spór o prawdę, PTT A. Lublin 2011, 205-221.

“Was Pyrrho the Founder of Skepticism?”, Polish Journal of Philosophy vol. V, No.1 (2011), 149-156.

Czy Pirron był sceptykiem? Nowe interpretacje starożytnego sceptycyzmu. Rec. z: R. Bett (red.) The Cambridge Companion to Ancient Scepticism, Studia Philosophica Wratislaviensia vol.VI, nr 1 (2011), s.169-175.

„Współczesne koncepcje prawdy” [Contemporary concepts of truth]. in: D. Leszczyński ed. Prawda, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2011, korekta_wspolczesnekonc.prawdy

“Sceptycyzm umiarkowany Davida Hume’a” [David Hume’s moderate skepticism]. Przegląd Filozoficzny 2011 no. 4, 119-136.

2010

“Pragmatyzm i sceptycyzm” [Pragmatism and skepticism]. Przegląd Filozoficzny 2010 no. 4, 89-99.

“Spójność starożytnego sceptycyzmu” [Consistency of ancient skepticism]. Przegląd Filozoficzny 2010, no. 1, 147-163.

2009

„Naturalizacja epistemologii” [Naturalization of epistemology] Analiza i Egzystencja no. 9 (2009), 187-189.

„Eksternalizm i internalizm w epistemologii” [Externalism and internalism in epistemology]. in: R. Kleszcz (ed.), Widnokrąg analityczny. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009, 291-303.

“Spór relatywizmu z absolutyzmem na temat pojęcia prawdy” [Relativism and absolutism in discussion about the concept of truth]. Roczniki Filozoficzne LVII, no. 1 (2009), ZieminskaRelatywizm

„Współczesne strategie dyskusji ze sceptycyzmem” [Contemporary strategies in discussion with skepticism] in: A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła eds. Philosophiae itinera, Wrocław: Atut, 2009, 143-156.

„Wiedza potoczna i naukowa” [Common Knowledge and Scientific Knowledge] in: R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora (ed.),  Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, WSG, Bydgoszcz 2009, 55-66.

“Common Knowledge and Scientific Knowledge: Difference and Interdependence” in: D. Łukasiewicz, R. Pouivet (ed.), Common Knowledge and Scientific Knowledge Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2009, 117-126.

„Jedno czy wiele pojęć prawdy?” [One or many concepts of truth?] in: J. Jaskóła, A. Tomkowska ed., Jedno i jedno-wiele. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, 143-154.

2008

„Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci?” [Ethics of care and ethics of justice. Does morality depend on gender?]. Analiza i Egzystencja no. 8 (2008), 115-131.

“Samoświadomość i samowiedza z punktu widzenia epistemologii” [Self-consciousness and self-knowledge from the epistemological point of view]. Analiza i Egzystencja no. 7 (2008), 33-51.

“Absolutism in Truth  Theory  and Philosophical Minimalism in the Lwov-Warsaw School” in: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University vol.5, ed. A. Horecka. Semper Warszawa 2009, 142-150.

„Bezwzględność prawdy a minimalizm filozoficzny w szkole lwowsko-warszawskiej” [Absolutism in Truth  Theory  and Philosophical Minimalism in the Lwov-Warsaw School] in: Oblicza kultury, E. Kochan, P. Ziemski eds. Szczecin WNUS 2008, 171-184.

“Descartes’ Meditations in the History of Scepticism” Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 15 (28) 2009, 47-62.

“Medytacje Kartezjusza w dziejach sceptycyzmu” [Descartes’ Meditations in the History of Scepticism] in: Oblicza filozofii XVII wieku, ed. S. Janeczek, Lublin,  KUL, 2008, 15-32.

2007

“Michel de Montaigne jako sceptyk renesansowy” [Michel de Montaigne as a Renaissance skeptic]. in: P. Gutowski, P. Gut, eds. Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Lublin: KUL 2007, 195-211.

“My Experience in the Field of Epistemology” Dialogue and Universalism no. 7-8/2008, 83-91.

“Moje doświadczenia w dziedzinie epistemologii” [My Experience in the Field of Epistemology] in: M. Hetmański ed. Epistemologia współcześnie, Kraków: Universitas 2007, 307-316.

“Epistemologia pragmatyczna Michaela Williamsa” [Michael Williams’ pragmatic epistemology]. Analiza i Egzystencja 5 (2007), 91-115.

2006

“Two Notions of the Internal and Goldman’s Epistemic Externalism” in: J. Malinowski, A. Pietruszczak  (eds.), Essays in Logic and Ontology. Amsterdam/New York: Rodopi, 2006, (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol.91),Renata_ZieminskaTwoNotions

“O rozumie i racjonalności” [About reason and rationality]. in: W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek, Myśli o języku, nauce i wartościach. Semper. Warszawa 2006,  447-455.

2005

“Fundamentalizm epistemologiczny i poszukiwanie pewności” [Epistemological foundationalism and searching for certainty]. in: M. Szulakiewicz i Z. Karpus (eds.), Fundamentalizm i kultury, UMK, Toruń 2005, 119-128.

“Absolutyzm i pluralizm” [Absolutism and pluralism]. Analiza i Egzystencja 2005 no. 1, ZieminskaAbsolPluralizm

“Eksternalizm a sceptycyzmy” [Externalism and skepticism]. Toruński Przegląd Filozoficzny 2007, 177-185.

“Eksternalizm a sceptycyzm we współczesnej filozofii anglosaskiej” [Externalism and skepticism in contemporary Anglo-Saxon philosophy]. Diametros 3 (2005), 75-85.

„Deflacyjne teorie prawdy a obiektywizm”  [Deflationary theories of truth and objectivism]. Kwartalnik Filozoficzny 2005 no.1, 57-75.

“Czy można dziś obronić absolutyzm w teorii prawdy?” [Is it possible to defend absolutism in truth theory?] in: J. Jaskóła, A. Olejarczyk (eds.) Prawda a metoda. O prawdzie, Filozofia. Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław  2006, vol. 44, 121-137.

2004

“Is it Possible these Days to Defend Absolutism in the Theory of Truth”. Reports on Philosophy no. 22 (2004), 235-245.

“Pojęcie introspekcji w anglosaskiej filozofii analitycznej” [The concept of introspection in Anglo-Saxon analytical philosophy]. Filozofia Nauki 12 (2004), no. 1, 83-97.

2002

“Trzy strategie dyskusji ze sceptycyzmem” [Three strategies in discussion with skepticism]. Roczniki Filozoficzne 2002, vol. 50, no.1, 575-595.

„Nozick o wiedzy i sceptycyzmy [Nozick about knowledge and skepticism]. „Filozofia Nauki” 2002 no. 1, 139-153.

2001 i wcześniejsze

“Zwrot naturalistyczny we współczesnej epistemologii” [The naturalistic turn in contemporary epistemology]. Filo-Sofija 1 (2001), ZieminskaZwrotNatur

“Alvina I. Goldmana teoria wiedzy i uzasadnienia” [Alvin I. Goldman’s theory of knowledge and justification]. Roczniki Filozoficzne 49 (2001)  no. 1, 77-107.

“Etyka i kognitywistyka. Znaczenie kognitywistyki dla zagadnień etycznych według Alvina I. Goldmana” [Ethics and cognitive science. The significance of cognitive science to moral problems according to Alvin Goldman]. in: Gałkowski, Ruba ed. De bono homine Artem Lublin 2000, 41-52.

“Antyrealizm i deflacjonizm a pojęcie prawdy” [Anti-realism and deflationism and the concept of truth]. Przegląd Filozoficzny 9 (2000) no. 2, 69-84.

“What Is Epistemic Externalism?” Reports on Philosophy 1998 no. 18, 53-68.

“Internalizm i fundamentalizm w epistemologii” [Internalism and foundationalism in epistemology]. Filozofia Nauki 1997 no. 3, 45-53

“Prawda i pewność” [Truth and Certainty]. Filozofia Nauki 1997 no. 2, 107-116.

“Epistemologiczne poglądy R.M. Chisholma” [R. M. Chisholm epistemological view]. W: R.M. Chisholm. Teoria poznania. Lublin 1994, 191-208.

“Intuicja intelektualna” [Intellectual intuition]. Przegląd Filozoficzny 1993 no. 3, 35-46.

“Intuicja przeżywania” [Intuition of consciousness]. Przegląd Filozoficzny 1993 no. 2, 71-87.

Przekłady/Translations (selection):

Richard Swinburne. “Czy warto posiadać epistemiczne uzasadnienie?” [Is Epistemic Justification Worth Having?] Ruch Filozoficzny 1999, 3-4 , 345-361.

Richard Swinburne. Zagadnienie duszy [The Soul]. BTN Bydgoszcz 1999 (with I. Zieminski).

Roderick M. Chisholm. Teoria poznania [Theory of Knowledge]. Instytut Wydawniczy Daimonion. Lublin 1994.

Roderick M. Chisholm. “Podstawowe kategorie ontologiczne” [The Basic Ontological Categories]. Edukacja Filozoficzna vol.18, 1994, 39-49

Roderick M. Chisholm. “Prymat intencjonalności” [The Primacy of the Intentional] Edukacja Filozoficzna vol.16,1993,5-20.

Roderick M. Chisholm. “Verstehen jako zagadnienie epistemologiczne” [Verstehen: The Epistemological Question], Edukacja Filozoficzna vol.13, 1992, 9-20.

Recenzje/Reviews (selection):

“Samorefutacja i starożytny sceptycyzmy”, Review of: L. Castagnoli, Ancient Self-Refutation, Filozofia Nauki 2011 no. 3, 151-9.

“Czy Pirron był sceptykiem? Nowe interpretacje starożytnego sceptycyzmu”. Review of: R. Bett (ed.) The Cambridge Companion to Ancient Scepticism, Studia Philosophica Wratislaviensia vol.VI, no. 1 (2011), 169-175.

“Czy prawda schodzi ze sceny?” Review of: M. P. Lynch, True to Life. Why Truth Matters. A Bradford Book. The MIT Press, Cambridge 2004, Analiza i Egzystencja 3 (2006), 224-231LynchJankelevich

(with I. Ziemiński) Review of: R. G. Swinburne. The Evolution of the Soul. Etyka 1997 no. 30,195-199.

Review of: R. M. Chisholm. A Realistic Theory of Categories. An Essay on Ontology. Ruch Filozoficzny 1997, no. 4, 660-4.

“Johna Searle’a filozofia umysłu”. Review of: J. Searle, Umysł, mózg, nauka, transl. J. Bobryk, Edukacja Filozoficzna 1996 vol.21, 327-331.

(with I.Ziemiński) “Metafizyka analityczna P. F. Strawsona”. Review of: Tadeusz Szubka, Metafizyka analityczna P. F. Strawsona, Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 1996 no. 1, 171-175.

(with I. Ziemiński) Review of: P. Strawson. Analiza i metafizyka, transl. A. Grobler. Ruch Filozoficzny 1995 no. 1, 497-500.

Review of: J. Woleński. Metamatematyka a epistemologia. Ruch Filozoficzny 1994 no. 1, 47-49.

“Logika a psychologiczna teoria umysłu”. Review of: J. Macnamara, Logika a psychologia, transl. M. Zagrodzki, Edukacja Filozoficzna vol.18, 1994, 323-327.

“Pewność i granice wątpienia”. Review of: L. Wittgenstein, O pewności, transl. M. Sady, W. Sady, Edukacja Filozoficzna  vol. 18, 1994, 328-330.

(z I. Ziemińskim) “Realistyczna epistemologia Karla Poppera”. Review of: K. Popper, Wiedza obiektywna, transl. A. Chmielewski, Edukacja Filozoficzna vol.15, 1993, 335-340.

“Koherencyjna epistemologia Jonathana Dancy’ego”. Review of J. Dancy, An Introduction to Contemporary Epistemology, Zeszyty Naukowe KUL 1989, no. 1-4, 71-76.

“Epistemologia Rodericka M. Chisholma”. Review of R. Chisholm, Theory of Knowledge, Zeszyty Naukowe KUL 1988 no. 3, 81-85.

Review of: R.J. Bogdan (ed.). Profiles: Roderick M. Chisholm. Dordrecht 1986. Roczniki Filozoficzne 1988 no.1, 217-220.

Chronologiczny spis wszystkich publikacji

(1988)

Rec. z: R.J.Bogdan (ed.). Profiles: Roderick M. Chisholm. Dordrecht 1986. „Roczniki Filozoficzne KUL” 1988 z.1, s.217-220.

Epistemologia Rodericka M. Chisholma. „Zeszyty Naukowe KUL” 1988 nr 3, s.81-85.

(1989)

Koherencyjna epistemologia Jonathana Dancy’ego. „Zeszyty Naukowe KUL” 1989, nr 1-4, s.71-76.

(1992)

(przekład) Roderick M. Chisholm. Verstehen jako zagadnienie epistemologiczne. „Edukacja Filozoficzna” vol.13, 1992,s.9-20.

Problem fundamentalizmu epistemologicznego. „Edukacja Filozoficzna” vol.14, 1992, s.345-350.

(1993)

Intuicja przeżywania. „Przegląd Filozoficzny” Nowa Seria 1993 nr 2, s.71-87.

Intuicja intelektualna. „Przegląd Filozoficzny” Nowa Seria 1993 nr 3, s.35-46.

(przekład) Roderick M. Chisholm. Prymat intencjonalności. „Edukacja Filozoficzna” vol.16,1993, s.5-20.

(z I. Ziemińskim) Realistyczna epistemologia Karla Poppera. „Edukacja Filozoficzna” vol.15, 1993, s.335-340.

(1994)

(przekład) Roderick M. Chisholm. Teoria poznania. Instytut Wydawniczy Daimonion. Lublin 1994.

Epistemologiczne poglądy R.M. Chisholma. W: R.M. Chisholm. Teoria poznania. Lublin 1994, s.191-208.

(przekład) Roderick M. Chisholm. Podstawowe kategorie ontologiczne. „Edukacja Filozoficzna” vol.18, 1994, s.39-49.

Rec. z: J.Woleński. Metamatematyka a epistemologia. „Ruch Filozoficzny” 1994 nr 1, s.47-49.

Logika a psychologiczna teoria umysłu. „Edukacja Filozoficzna” vol.18, 1994, s.323-327.

Pewność i granice wątpienia. „Edukacja Filozoficzna”  vol. 18, 1994, s.328-330.

(1995)

( z I. Ziemińskim) Rec. z: P.Strawson. Analiza i metafizyka. „Ruch Filozoficzny” 1995 nr 1, s.497-500.

(1996)

Johna Searle’a filozofia umysłu. „Edukacja Filozoficzna” 1996 vol.21 , s.327-331.

(przekład) Ireneusz Ziemiński. Reason Before the Tribunal of Faith. „Ethos. Special Edition” no. 2 (1996), ss.256-259.

(z I.Ziemińskim) Metafizyka analityczna P.F.Strawsona. „Przegląd Filozoficzny” Nowa Seria 1996 nr1, s.171-175.

Epistemologia Rodericka M. Chisholma. Zarys rozprawy doktorskiej. „Edukacja Filozoficzna” vol.22 1996, s.199-200.

Epistemological Foundationalism and the Order in Human Knowledge W: Abstracts. V. World Congress of Christian Philosophy. Lublin 1996, s.73.

(1997)

Prawda i pewność. „Filozofia Nauki” 1997 nr 2, 107-116.

Internalizm i fundamentalizm w epistemologii . „Filozofia Nauki” 1997 nr 3, 45-53

Fundamentalizm epistemologiczny a porządek wiedzy. W: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Swiatowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, RW KUL Lublin 1997, s.591-595.

(z I. Ziemińskim) Rec. z: R.G.Swinburne. The Evolution of the Soul. „Etyka” 1997 nr30,195-199.

Rec. z: R.M.Chisholm. A Realistic Theory of Categories. An Essay on Ontology. „Ruch Filozoficzny” 1997, nr 4, 660-4.

(1998)

Epistemologia Rodericka M. Chisholma. Wydawnictwo WSP Bydgoszcz. 1998

What Is Epistemic Externalism? „Reports on Philosophy” 1998 nr18,53-68.

(1999)

(przeklad) N.Lobkovic. Dziesięć krótkich uwag na temat metafizycznego pojęcia Boga (Arystoteles-Akwinata-Hegel) W: K.Mech, red. Czlowiek wobec religii. Krakow Wyd. Nomos 1999, s.135-154.

(przekład) R.Swinburne. Czy warto posiadać epistemiczne uzasadnienie? „Ruch Filozoficzny” 1999, 3-4 , 345-361.

(przekład wraz z I. Ziemińskim) R. Swinburne. Zagadnienie duszy. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Bydgoszcz 1999.

(2000)

Antyrealizm i deflacjonizm a pojęcie prawdy „Przegląd Filozoficzny” Nowa Seria  9 (2000) nr 2, 69-84.

Etyka i kognitywistyka. Znaczenie kognitywistyki dla zagadnień etycznych według Alvina I. Goldmana W: Gałkowski, Ruba red. De bono homine Artem Lublin 2000, 41-52.

(2001)

Alvina I. Goldmana teoria wiedzy i uzasadnienia „Roczniki Filozoficzne KUL” 49 (2001)  z.1, 77-107.

Zwrot naturalistyczny we współczesnej epistemologii „Filo-Sofija” 1 (2001), 299-317.

(2002)

Eksternalizm we współczesnej epistemologii Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin.

Nozick o wiedzy i sceptycyzmie. „Filozofia Nauki” 2002 nr 1, s.139-153.

Trzy strategie dyskusji ze sceptycyzmem. „Roczniki Filozoficzne” 2002, t.50, z.1, s.575-595.

(2004)

Pojęcie introspekcji w anglosaskiej filozofii analitycznej. „Filozofia Nauki” 12 (2004), nr 1, s. 83-97.

Prawda i mit w humanistyce „Edukacja Humanistyczna” 2004 nr 1-2, s.38-43.

Is it Possible these Days to Defend Absolutism in the Theory of Truth „Reports on Philosophy” nr 22 (2004), s.235-245.

Eksternalizm we współczesnej epistemologii. Autoreferat rozprawy habilitacyjnej  „Edukacja Filozoficzna” vol. 36 (2004), s.255-258.

O roli filozofa (Sprawozdanie z VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie) „Forum Akademickie” 11 (2004), s.8-9.

Informacja organizatorów o VII Polskim Zjeździe Filozoficznym „Principia. Ekspres Filozoficzny” 36 (2004), s.8-10.

(2005)

Deflacyjne teorie prawdy a obiektywizm „Kwartalnik Filozoficzny” 2005 z.1, s.57-75.

Eksternalizm a sceptycyzm we współczesnej filozofii anglosaskiej  „Diametros” 3 (2005), s.75-85. Wersja papierowa: Eksternalizm a sceptycyzm „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2007, ss. 177-185.

Absolutyzm i pluralizm „Analiza i Egzystencja” 2005 nr 1, s.159-174.

Fundamentalizm epistemologiczny i poszukiwanie pewności W: M. Szulakiewicz i Z. Karpus (red.), Fundamentalizm i kultury, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s.119-128.

Byt i sens. Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie (współredaktor z I. Ziemińskim), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.

„Analiza i Egzystencja” nr 1 (2005) i 2 (2005); redakcja.

(2006)

Czy można dziś obronić absolutyzm w teorii prawdy?  W: J. Jaskóła, A. Olejarczyk (red.) Prawda a metoda. O prawdzie, „Filozofia. Acta Universitatis Wratislaviensis”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  2006, t. 44, s.121-137.

Czy prawda schodzi ze sceny? Rec. z: M. P. Lynch, True to Life. Why Truth Matters. A Bradford Book. The MIT Press, Cambridge 2004, ss.IX+204, “Analiza i Egzystencja” 3 (2006), s.224-231.

O rozumie i racjonalności W: W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek, Myśli o języku, nauce i wartościach. Wydawnictwo Naukowe Semper. Warszawa 2006,  447-455.

Feminizm a problem zła „Edukacja Humanistyczna” nr 1/2006, Szczecin s.68-74.

Epistemologia z punktu widzenia logiki Rec. z J. Woleński, Epistemologia  PWN Warszawa 2005, Wortal Filozofia 2006.

www.filozofia.pl/patronat/jwolenski_epistemologia_rec_zieminska_13.01.2006.pdf

Two Notions of the Internal and Goldman’s Epistemic Externalism W: J. Malinowski, A. Pietruszczak  (eds.), Essays in Logic and Ontology (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol.91), 395-400. Amsterdam/New York NY: Rodopi, 2006. korektapdf

“Analiza i Egzystencja” nr 3 (2006), 4 (2006); redakcja.

(2007)

Eksternalizm a sceptycyzm „Toruński Przegląd Filozoficzny” 2007, ss. 177-185.

Epistemologia pragmatyczna Michaela Williamsa „Analiza i Egzystencja” 5 (2007), s.91-115.

Michel de Montaigne jako sceptyk renesansowy W: P. Gutowski, P. Gut red. Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pamiatkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, ss.195-211.

Moje doświadczenia w dziedzinie epistemologii W: M. Hetmański red. Epistemologia współcześnie, Kraków: Universitas 2007, ss.307-316.

„Analiza i Egzystencja” nr 5 (2007) i nr 6 (2007); redakcja.

(2008)

My Experience in the Field of Epistemology „Dialogue and Universalism“ no. 7-8/2008, s.83-91.

Bezwzględność prawdy a minimalizm filozoficzny w szkole lwowsko-warszawskiej W: Oblicza kultury, E. Kochan, P. Ziemski red. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s.171-184.

Samoświadomość i samowiedza z punktu widzenia epistemologii „Analiza i Egzystencja” nr 7 (2008), s.33-51.

Etyka troski i etyka sprawiedliwości. Czy moralność zależy od płci? „Analiza i Egzystencja” nr 8 (2008), s.115-131.

Medytacje Kartezjusza w dziejach sceptycyzmu W: Oblicza filozofii XVII wieku red. S. Janeczek, Lublin Wydawnictwo KUL, 2008, 15-32.

„Analiza i Egzystencja” nr 7 (2008) i nr 8 (2008); redakcja.

(2009)

Absolutism in Truth  Theory  and Philosophical Minimalism in the Lwov-Warsaw School W: “Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University” t.5, red. A. Horecka. Wydawnictwo Naukowe Semper Warszawa 2009, ss.142-150.

Descartes’ Meditations in the History of Scepticism “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 15 (28) 2009, 47-62.

Jedno czy wiele pojęć prawdy? W: J. Jaskóła, A. Tomkowska red., Jedno i jedno-wiele. Podstawowe problemy ontologiczne. Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s.143-154.

Common Knowledge and Scientific Knowledge: Difference and Interdependence W: D. Łukasiewicz, R. Pouivet (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 117-126.

Współczesne strategie dyskusji ze sceptycyzmem W: A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła red. Philosophiae itinera, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wroclawskiego, Wrocław 2009, s.143-156. korektapdf

Wiedza potoczna i naukowa W: R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora (red.),  Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2009, s.55-66.

Dylematy moralne a teorie etyczne „Ethos” nr 85-86 (2009), s.275-280.

Spór relatywizmu z absolutyzmem na temat pojęcia prawdy „Roczniki Filozoficzne” LVII, nr 1 (2009), s.303-318.

Eksternalizm i internalizm w epistemologii W: R. Kleszcz (red.), Widnokrąg analityczny. Księga dedykowana profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia jego dorobku naukowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz 2009, s. 291-303.

Naturalizacja epistemologii „Analiza i Egzystencja” nr 9 (2009),187-189.

Profesor Barbara Skarga (1919-2009) „Analiza i Egzystencja” 10 (2009), 245-7.

„Analiza i Egzystencja” nr 9 i nr 10 (redakcja)

(2010)

Spójność starożytnego sceptycyzmu Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2010, nr 1 s.147-163. korektapdf

Współczesne koncepcje prawdy w: D. Leszczyński red., Prawda, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010, s. 9-25. korektapdf

Pragmatyzm i sceptycyzm Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2010 nr 4, s.89-99. korektapdf

„Analiza i Egzystencja” nr 11 i nr 12 (redakcja)

(2011)

Czy Pirron był sceptykiem? Nowe interpretacje starożytnego sceptycyzmu. Rec. z: R. Bett (red.) The Cambridge Companion to Ancient Scepticism, Studia Philosophica Wratislaviensia vol.VI, nr 1 (2011), s.169-175.

Was Pyrrho the Founder of Skepticism? „Polish Journal of Philosophy”, vol. V no.1 (2011). korektapdf

Samorefutacja i starożytny sceptycyzm, „Filozofia Nauki” nr 3 (2011), s. 151-9.

Umiarkowany sceptycyzm Davida Hume’a, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa seria nr 4, s.119-136.korektapdf

Problem prawdy w filozofii języka W: A. Maryniarczyk i in., Spór o prawdę, Polskie Towarzystwo Tomasza Z Akwinu. Lublin 2011, s. 205-221.

„Analiza i Egzystencja” (redakcja) tomy 13, 14, 15, 16

(2012)

Samoświadomość i samowiedza W: M. Miłkowski, R. Poczobut (red.) Przewodnik po filozofii umysłu. Kraków: WAM, 395-426.

Scepticism and Religious Belief. The Case of Sextus Empiricus W: D. Łukasiewicz, R. Poivuet red. The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology, Frankfurt-Hensenstamm: Ontos Verlag 2012, s.149-160.

Sextan Skepticism and Self-Refutation, “Polish Journal of Philosophy” vol. 6, no. 1 (2012), s.89-99.

Znaczenie rozprawy K. Twardowskiego O tak zwanych prawdach względnych „Ruch Filozoficzny” 2012 tom 69 nr 1, 7-16.

„Analiza i Egzystencja” (redakcja) tomy 17, 18, 19, 20

(2013)

Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności. Toruń: Wydawnictwo UMK.

Przewodnik po epistemologii red. Kraków: WAM.

Historia sceptycyzmu i sceptycyzm współczesny w: R. Zieminska red. Przewodnik po epistemologii Kraków: WAM.

Emancypacja czy troska? Feminizm kulturowy kontra liberalny W: Anna Wachowiak, Izabela Skórzyńska (red.), Co Betty Friedan dziś mówi kobietom? Szkice, eseje i komentarze z kręgu gender studies, Wydawnictwo TWP Pedagogium, Szczecin 2013, s. 55-64.

Dwie koncepcje prawdy i dwie wizje świata, „Roczniki Filozoficzne” t.61 (2013) nr 3, 29-41.

Dwa pojęcia świadomości i podmiotu „Ethos” 101 (2013), 81-91.

Pragmatic Inconsistency of Sextan Skepticism „Polish Journal of Philosophy” 2013, vol. 7, no. 1, 71-86.

Rec. z: Aranyosi, István. The Peripheral Mind: Philosophy of Mind and the Peripheral Nervous System. Philosophy of Mind. Oxford; New York: Oxford University Press, 2013.”Forum Philosophicum” 18, 2013, no. 2, 263-269.

Ajdukiewicza eksternalistyczna odpowiedź na sceptycyzm “Przegląd Filozoficzny” 2013 nr 4, 399-411.

„Analiza i Egzystencja” (redakcja) tomy nr 21, 22, 23, 24

(2014)

Kontekstualizm jako strategia antysceptyczna. Księga Pamiątkowa Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin, red. Anna Brożek, Jacek Jadacki, Lublin 2014, 295-307.

Pragmatyczna niespójność sceptycyzmu Sekstusa Empiryka, „Studia Philosophica Wratislaviensia” vol. 9 (2014), fasc. 4, 109-123.

Marginesy seksualności i potrzeba nowej etyki. Rec. z: Jacek Kochanowski, Socjologia seksualności. Marginesy. Studia Socjologiczne 3 (2014), s.297-303.

Analiza i Egzystencja nr 25, 26, 27, 28.

(2015)

„Carneades’s Approval as a Weak Assertion. Non-Dialectical Interpretation of Academic Skepticism”, „The European Legacy” vol. 20, issue 6, 2015, p.591-602. DOI: 10.1080/10848770.2015.1049904

„Płynność płci biologicznej i performatywność płci kulturowej”, „Kultura i Edukacja” 2015 nr 3 (109), 245-253.DOI: 10.15804/kie.2015.03.14.

„Moralne argumenty za wegetarianizmem”, „Przegląd Filozoficzny” Nowa Seria  2 (2015), s.191-203.

„Historia epistemologii” w: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Epistemologia, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s.19-34.

„Sceptycyzm” w: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Epistemologia, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015, s. 309-324.

Analiza i Egzystencja nr 29, 30, 31, 32

2016

„Izydory Dąmbskiej badania nad sceptycyzmem” w: Księga Pamiątkowa dla prof. Jacka Jadackiego …

„Ajdukiewicz on Skepticism”, „Studies in East European Thought” 2016, vol. 68, s. 51-62 Springer.

„American Pragmatists’ Response to Skepticism” w: Uncovering Facts and Values. Studies in Contemporary Epistemology and Political Philosophy ed. by Adrian Kuźniar and Joanna Odrowąż-Sypniewska, Brill/Rodopi: Leiden/Boston 2016 (Poznan Studies in the Philosophy of Science and the Humanities 107),144-153.

„Sceptycyzm” w: J. Hołówka, B. Dziobkowski red. Panorama współczesnej filozofii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, 56-74.

„Maria Ossowska. Wątki feministyczne w korespondencji prywatnej i w badaniach nad moralnością” w: U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, red., „Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX – XXI w.)” t.1, Warszawa 2016, s. 345-359.

Analiza i Egzystencja nr 33, 34, 35, 36